Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu MadameQ.pl

1. Zasady ogólne i definicje

1. Regulamin – zbiór praw i obowiązków dotyczących korzystania z serwisu MadameQ.pl jest wiążący dla użytkowników.
2. Administrator danych – Fundacja Home of Burlesque, z siedzibą przy ul. Burdzińskiego 5/24, 03-480 w Warszawie, zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy pod numerem KRS: 0000667447.
3. Serwis – oprogramowanie i aplikacja pod nazwą MadameQ.pl przeznaczone dla uczestników i służące do rezerwowania udziału w imprezach organizowanych przez Fundację Home of Burlesque, dostępna w domenie www.madameq.pl
4. Organizator – Fundacja Home of Burlesque
5. Opłata – opłata, którą użytkownik uiszcza w celu uczestnictwa w danej imprezie, jeżeli organizator taką opłatę przewiduje.
6. Płatność elektroniczna – forma dokonania opłaty za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności.
7. Użytkownik – podmiot korzystający z zasobów serwisu
8. Konto – część serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie zalogowanym użytkownikom.
9. Rejestracja – wypełnienie formularza danych osobowych poprzez dobrowolne podanie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail oraz kraju. Te informacje są nam potrzebne do utworzenia konta użytkownika i realizacji celu zapisów na wydarzenia, przekazania informacji na e-mail o szczegółach wydarzenia. Na te cele uzyskujemy zgodę od użytkownika serwisu. Zakładamy, że wszystkie podawane nam informacje są rzetelne i prawdziwe.
10. Profil – profil stworzony przez użytkownika w serwisie
11. Impreza / Wydarzenie – oferowana usługa (wydarzenie) o charakterze kulturalno-rozrywkowym lub edukacyjnym, odpowiednio opisana w profilu informacyjnym.
12. Bilet / Wejściówka – dokument potwierdzający uprawnienie Rezerwującemu na wstęp na imprezy Organizatora.
13. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji imprezy przez użytkowników za pomocą serwisu.
14. Regulamin jest udostępniany przez administratora danych osobowych. poprzez zamieszczenie go na ogólnodostępnej stronie www.madameq.pl
15. Użytkownicy mogą swobodnie pobierać, utrwalać i drukować regulamin.

2. Korzystanie z serwisu

1. Serwis dostępny jest w domenie www.madameq.pl i umożliwia użytkownikom nawiązanie kontaktu pomiędzy uczestnikiem a organizatorem w celu rezerwacji udziału w imprezach.
2. Za pośrednictwem serwisu Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji usług po zaakceptowaniu regulaminu organizatora wybranej imprezy i opłaceniu uczestnictwa w imprezie.
3. Korzystanie przez uczestników z serwisu MadameQ.pl jest bezpłatne.
4. Rezerwacja imprezy potwierdzona jest przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail o potwierdzeniu rezerwacji.
5. Poprzez rezerwację imprezy i jej potwierdzenie przez użytkownika dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a organizatorem.
6. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z regulaminem organizatora danej Imprezy.
7. Jeżeli Użytkownik nie dokona opłaty rezerwacji imprezy w czasie ustalonym w regulaminie organizatora imprezy, rezerwacja taka zostanie automatycznie anulowana. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o anulowaniu rezerwacji.
8. Zakazane jest umieszczanie w serwisie informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu MadameQ jest uprawnione do usunięcia danych, czasowego zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.
9. Za poufność i bezpieczeństwo dostępu do konta odpowiedzialny jest użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania MadameQ o bezprawnym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
10. Użytkownikom nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać ani reprodukować całości lub części serwisu.

3. Ochrona danych osobowych.

1. Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni lub korzysta z serwisu za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej za korzystanie niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
3. Podczas rejestracji użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, politykę prywatności serwisu MadameQ oraz politykę cookies.
4. Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu rezerwacji usług udziału w imprezach zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parmalentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (GDPR).
5. Zapisując się na wybraną imprezę, użytkownik może zostać poproszony o wskazanie dodatkowych danych (na przykład ilość miejsc przy stoliku itp.) jeśli organizator imprezy prowadzi dodatkowe klasyfikacje.
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem serwisu powiadomień związanych z jej funkcjonowaniem (np. potwierdzenie rezerwacji, przypomnienie o imprezie lub jej anulowanie).
7. Wszelkie powiadomienia przewidziane w regulaminie kierowane będą na adres e-mail lub numer telefonu użytkownika podany przy rejestracji.
8. Użytkownik zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas rejestracji.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych ich zmiany lub usunięcia zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności
10. Dane znajdujące się w naszych bazach danych mogą być w razie potrzeby umieszczane w kopiach zapasowych na serwerach znajdujących się poza UE. W przypadku gdy serwis MadameQ.pl przekazuje dane poza UE i EOG, transfer jest zawsze chroniony za pomocą mechanizmów ochronnych zatwierdzonych przez UE.
11. W przypadku zbierania informacji o szczepieniu przeciwko Covid-19, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g) RODO, ze względu na ważny interes publiczny (bezpieczeństwo epidemiczne), w celu zapewniania przestrzegania przez nas limitów osób niezaszczepionych na Wydarzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Płatności elektroniczne

1. Serwis MadameQ.pl nie zbiera, nie gromadzi i nie przechowuje danych o kartach płatniczych użytkowników. MadameQ.pl nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych oraz nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą.
2. Płatności dokonywane kartą płatniczą przez użytkownika na rzecz organizatora imprezy z tytułu opłaty startowej rozliczane są przez operatora płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatnicza, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

5. Zwroty

1. Organizatorzy nie przyjmują zwrotu Biletów lub Wejściówek, dlatego też prosimy o rozważne dokonywanie zakupów. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów MadameQ.pl, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. Bilety lub Wejściówki zakupione w sposób określony w Regulaminie, nie uprawniają do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inne, za wyjątkiem przypadku odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia. W przypadku odwołania, zmiany miejsca wydarzenia lub terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora, MadameQ.pl dokonuje zwrotu pieniędzy. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za Bilet lub Wejściówkę należy wysłać taką prośbę mailem na adres madameqwarsaw@gmail.com. Zwrot pieniędzy za Bilety i Wejściówki zostanie przekazany na rachunek karty kredytowej, która została użyta do zakupu lub, jeśli za Bilety lub Wejściówki zapłacono przelewem, na numer konta bankowego, z którego został wysłany przelew, o ile pisemnie Rezerwujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego. Organizatorzy imprezy nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletów lub Wejściówek.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru w przypadku zachorowania lub zdarzeń losowych osoby/osób występujących. Rezerwujący nie może w takim przypadku ubiegać się o zwrot za Bilet/Bilety.
4. Z uwagi na panujący stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 Rezerwujący może ubiegać się o zwrot za Bilety lub przeniesienie Biletów na inne Wydarzenie, w przypadku zachorowania na COVID-19. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za Bilet lub Wejściówkę należy wysłać taką prośbę mailem na adres madameqwarsaw@gmail.com do 24 h przed rozpoczęciem Wydarzenia. Po tym czasie zwroty nie będą rozpatrywane.

6. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez serwis MadameQ.pl.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres madameqwarsaw@gmail.com. lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ogranizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

7. Bezpieczeństwo epidemiczne podczas wydarzenia

1.Z uwagi na panujący stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 rejestrując się na Wydarzenie Uczestnik jednocześnie potwierdza, że: według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; jeżeli wystąpią u niego objawy choroby Covid-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu.
2. Jeżeli do Wydarzenia zastosowanie będą miały limity ilości osób niezaszczepionych mogących wziąć w nim udział, warunkiem wejścia na Wydarzenie może być okazanie przez Uczestnika zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19.
3. Zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19 (certyfikat UCC) nie będą gromadzone przez Organizatora.

Polityka prywatności serwisu MadameQ.pl

1. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe

Podczas zapisu do systemu rejestracji na imprezy organizowane w ramach serwisu MadameQ.pl, w formularzu rejestracyjnym, prosimy o podanie danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu oraz adresu email. Te informacje są nam potrzebne do realizacji celu zapisów na wydarzenia, przekazania informacji na e-mail o szczegółach imprezy. Na te cele uzyskujemy zgodę od użytkownika serwisu. Zakładamy, że wszystkie podawane nam informacje są rzetelne i prawdziwe.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Home of Burlesque, z siedzibą przy ul. Burdzińskiego 5/24, 03-480 w Warszawie, zarejestrowana w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy pod numerem KRS: 0000667447. Można skontaktować się z naszym biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis MadameQ.pl.

Przy dokonywaniu płatności za imprezy, możemy zapisywać dane dotyczące transakcji oraz zgody na dokonywanie kolejnych płatności. Informacje te są zapisywane w zaszyfrowanej postaci w systemie strony trzeciej (operatora płatności). Starannie dobieramy naszych dostawców usług płatniczych i dbamy o to, aby spełniali oni wymagania w zakresie bezpiecznego i niezawodnego przetwarzania informacji, obowiązujące w tej branży. Przetwarzając informacje dotyczące płatności, przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz warunków określonych i monitorowanych przez dostawców usług płatniczych.

2. Bezpieczeństwo

Z podawaniem danych osobowych osobiście, telefonicznie, przez Internet lub za pomocą innych rozwiązań technicznych wiąże się zawsze pewne ryzyko, a żaden system czy technologia nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa, ani odporności na manipulacje lub działania hakerów. MadameQ.pl stosuje odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystywaniu danych osobowych. Na przykład, gromadząc dane osobowe, korzystamy z szyfrowania i zapory sieciowej. Jeśli witryna obsługuje transakcje online, są stosowane standardowe w branży środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa tych transakcji. Przetwarzając płatności, stosujemy uwierzytelnianie SSL, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie danych transakcyjnych, jak również innych danych osobowych, które są przekazywane w ramach procesu zapłaty, przed przechwyceniem przez osoby trzecie.

Fundacja Home of Burlesque nigdy nie ujawnia danych osobowych bez odrębnej zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji zlecenia (np. przetworzenia danych do zapłaty lub powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi świadczącemu usługę hostingową). Dane osobowe mogą jednak zostać ujawnione, jeżeli będzie to wymagane ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nakaz sądowy, rozporządzenie lub żądanie władz.
Dla celów statystycznych Fundacja Home of Burlesque może dostarczać stronom trzecim zebrane i poddane anonimizacji dane statystyczne. Takie dane statystyczne nie zawierają identyfikowalnych danych osobowych.

3. Przechowywanie i prawidłowość danych

Chcemy utrzymywać aktualność bazy danych i regularnie usuwamy nieaktualne i niepotrzebne dane osobowe. Informacje przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub zgodnie z wymaganiami prawa. Więcej informacji na temat okresów przechowywania informacji możesz znaleźć w punktach poświęconych określonym usługom.

4. Prawa przysługujące użytkownikowi

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Masz prawo wiedzieć, jakie informacje dotyczące Ciebie zostały zebrane, do jakich celów są one wykorzystywane oraz jakim podmiotom – jeśli w ogóle – zostały ujawnione. Aby zweryfikować dane w celu realizacji Twojego zapytania, być może będziemy musieli poprosić o dodatkowe informacje.
Masz zawsze prawo odmowy wyrażenia zgody na przesyłanie przez nas informacji marketingowej. Aby nie otrzymywać wiadomości e-mail, należy przesłać wiadomość na adres: madameqwarsaw@gmail.com
Masz prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych wysyłając mailem na adres madameqwarsaw@gmail.com stosowne zlecenie do naszego Biura.
Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Możliwe, że po wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania informacji, jeszcze przez jakiś czas zachowamy dane, gdy ocena podstawy prawnej do przetwarzania Twoich informacji nie została jeszcze zakończona.
Masz również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym przypadku, w którym poprosiliśmy Cię o wyrażenie zgody.
Jeśli podejrzewasz niewłaściwe wykorzystywanie Twoich danych, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Pliki cookie

W naszym serwisie internetowym używamy plików cookie. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w naszych zasadach stosowania plików cookie.

6. Dzienniki błędów

W celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi w przypadku wystąpienia problemu przechowujemy dane o błędach w naszych urządzeniach („dziennik błędów”). Dane z dziennika błędów są przechowywane przez maksymalnie dwa miesiące, aby mieć pewność, że będą dostępne dla nas, jeśli skontaktujesz się z naszym Biurem z powodu błędu lub problemu.

7. Formularz kontaktowy

Informacje zapisywane w formularzach kontaktowych są przekazywane do systemu obsługi mailowej, z którego korzysta serwis MadameQ.pl. Ten system jest dostępny dla autoryzowanych współpracowników. Dane zapisywane w tym systemie są przechowywane na serwerach dostawcy usług, które znajdują się na terytorium UE. Dane przechowywane są do czasu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

Cookies

Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich

Niniejsza polityka dotycząca plików cookies wyjaśnia, czym są pliki cookies, jakie są reguły ich
stosowania w naszym serwisie internetowym oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.

Czym są pliki cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych
urządzeniach, z których użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają serwisowi
rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie się wyświetlanie strony.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • Ściśle konieczne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
  serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania w ramach serwisu.
 • Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
  internetowych serwisu.
 • Pliki cookies, umożliwiające zapisanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
  personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki czy wyglądu strony
  internetowej.

Sposób zarządzania plikami “cookies” przez użytkowników.

 • Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy
  innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookies.
 • W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w
  przeglądarce.
 • W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji “Pomoc” w menu
  używanej przeglądarki.
 • Informujemy, iż wiele plików cookies pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze
  korzystanie ze strony. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się
  serwisu w przeglądarce.

Warszawa, 08.08.2018 r.