Wesprzyj nas

FUNDACJA HOME OF BURLESQUE

STATUT
FUNDACJI

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Home of Burlesque, zwana dalej Fundacją, ustanowiona w dniu 19.01.2017 przez:
Annę Marię Ciszewską Zwaną dalej Fundatorką, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusza Sławomira Namielskiego przy ul. Lwowskiej 4 m. 6 w Warszawie, Dnia 19.01.2017 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§3

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 4

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami w ramach obowiązującego prawa.
3. W celu realizacji swych celów statutowych i zadań Fundacja ma prawo do tworzenia oddziałów oraz filii
w kraju i za granicą.
4. Do prowadzenia swoich spraw Fundacja ma prawo zatrudniać pracownice/pracowników.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami podmiotom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§7

Fundacja używa pieczęci z nazwą oraz siedzibą Fundacji.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§8

Celami fundacji są:
a) Wspieranie rozwoju kultury i sztuki
b) Promocja i wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat sztuk performatywnych we wszystkich jej przejawach

c) Wspieranie przedsięwzięć artystycznych z dziedziny sztuk performatywnych, w tym burleski, teatru, muzyki, tańca, live performance i innych
d) Edukacja artystyczna i kulturalna, szczególnie w zakresie historii i kontynuacji tradycji rewiowo- kabaretowych w Warszawie

e) Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, orientację

psychoseksualną w dziedzinie życia społecznego i kulturalnego
f) Wspieranie przedsięwzięć naukowych z dziedziny nauk humanistycznych
g) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
h) Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami
i) Wspieranie przedsięwzięć promujących polską kulturę za granicą
j) Wspieranie przedsięwzięć promujących kultury obce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
k) Edukacja związana z podnoszeniem świadomości ekologicznej

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:● Organizację i realizację imprez artystycznych i kulturalnych – spektakli, pokazów, koncertów, wystaw i in.
● Działalność twórczą własną oraz wspieranie działalności twórczej innych podmiotów
● Organizację i prowadzenie warsztatów, cykli zajęciowych, wykładów, dyskusji, projekcji o tematyce
zgodnej z celami statutowymi Fundacji
● Działania samodzielne oraz działania polegające na współpracy z placówkami kultury i nauki (organizacje
pozarządowe, ośrodki kultury, placówki edukacyjne, ośrodki naukowe, instytucje i in.) i osobami
indywidualnymi
● Udostępnianie przestrzeni w lokalu będącym siedzibą Fundacji, na rzecz działań wspierających realizację
celów statutowych innym podmiotom
● Organizację festiwalu „Polish Burlesque Festival”

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowią:
● Fundusz założycielski w wysokości 2050 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćdziesiąt), z czego kwota
1050zł (słownie złotych: tysiąc pięćdziesiąt) przeznaczona jest na prowadzenie działalności statutowej, a
kwota 1000zł (słownie słotych tysiąc) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
● Środki finansowe, rzeczowe i prawne nabyte przez Fundację w toku działania.

§11

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
● spadków, darowizn, zapisów
● dotacji i subwencji
● działalności odpłatnej
● zbiórek publicznych
● odsetek i lokat bankowych
● działalność gospodarczej Fundacji
2. Przychody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane na:
● Realizację celów statutowych
● Wypłatę wynagrodzeń podmiotom fizycznym pozostającym w stosunku pracy z Fundacją.

§12

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w zakresie:
47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 

Rozdział IV
Zarząd Fundacji

§13

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działaniami Fundacji, zarządza jej majątkiem oraz
reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezeska/Prezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym spotkaniem do wszystkich członkiń/członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej. W razie równoważnego rozłożenia głosów decyzję podejmuje
Prezeska/Prezes

§14

1. Zarząd składa się z czterech osób: Prezeski/Prezesa Fundacji oraz jej/jego zastępczyń/zastępców.
2. Pierwszy skład Zarządu jest powoływany przez Fundatorkę.
3. Członkinie/członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
4. Decyzje w sprawie zmian składu Zarządu podejmuje Zarząd w głosowaniu jawnym.

§15

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
● Śmierci członkini/członka Zarządu
● Rezygnacji członkini/członka złożonej na piśmie
● Odwołania członkini/członka przez Zarząd w przypadku działania na szkodę Fundacji lub podejmowania
działań sprzecznych z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Fundacji
2. Decyzję o odwołaniu podejmuje Zarząd w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci
członkini/członka Zarząd nową/nowego członkinię/członka powołuje Zarząd jednomyślnie.

§16

1. Członkinie/członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członkiń/członków Zarządu ustanawia Zarząd w głosowaniu jawnym.

 

Rozdział V
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może złożyć każda/każdy
członkini/członek Zarządu jednoosobowo.
2. Oświadczenia woli w związku z zatrudnianiem pracownic/pracowników może złożyć każda/każdy
członkini/członek Zarządu jednoosobowo.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§18

1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd w głosowaniu jawnym.
2. Zmiany w Statucie dotyczyć mogą celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określona w akcie założycielskim.
3. Fundacja może ulec likwidacji w razie: osiągnięcia celów, wyczerpania środków finansowych Fundacji lub decyzją Zarządu.
4. Decyzja Zarządu dotycząca likwidacji Fundacji musi zostać podjęta jednogłośnie.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.