Madame Q prowadzona jest przez Fundację Home of Burlesque, której celami statutowymi jest:


a) Wspieranie rozwoju kultury i sztuki


b) Promocja i wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat sztuk performatywnych we wszystkich jej przejawach


c) Wspieranie przedsięwzięć artystycznych z dziedziny sztuk performatywnych, w tym burleski, teatru, muzyki, tańca, live performance i innych


d) Edukacja artystyczna i kulturalna, szczególnie w zakresie historii i kontynuacji tradycji rewiowo- kabaretowych w Warszawie


e) Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, orientację psychoseksualną w dziedzinie życia społecznego i kulturalnego


f) Wspieranie przedsięwzięć naukowych z dziedziny nauk humanistycznych


g) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych


h) Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami


i) Wspieranie przedsięwzięć promujących polską kulturę za granicą


j) Wspieranie przedsięwzięć promujących kultury obce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


k) Edukacja związana z podnoszeniem świadomości ekologicznej

Statut Fundacji Home Of Burlesque